הסכם המכר

אנא קרא את תנאי השימוש באתר בעיון לפני השימוש באתר שלנו. ההנחה היא שהלקוחות שלנו המשתמשים וקונים באתר קניות זה קיבלו את התנאים הבאים: דפי האינטרנט באתר שלנו וכל הדפים המקושרים אליו הם בבעלות BRANDENN LLC בכתובת https://www.brandenn.com. זהו שירות של החברה (BrandEnn) ומופעל על ידה. בעת השימוש בכל השירותים המוצעים באתר, הנך כפוף לתנאים הבאים, בהנאה והמשך השימוש בשירות באתר; אתה נחשב כבעל הזכות, הסמכות והכשירות המשפטית לחתום על חוזה בהתאם לחוקים שאתה מחויב בהם, וכי אתה מעל גיל 18, שקראת והבנת חוזה זה וכי אתה מחויב התנאים הכתובים בחוזה.
חוזה זה מטיל זכויות וחובות על הצדדים לגבי האתר נשוא ההתקשרות, וכאשר הצדדים מקבלים חוזה זה, הם מצהירים כי ימלאו את הזכויות והחובות הנזכרות במלואן, במדויק, במועד ובתנאים המתבקשים בזה. חוֹזֶה.

1. אחריות
א. החברה שומרת לעצמה תמיד את הזכות לבצע שינויים במחירים ובמוצרים והשירותים המוצעים.
ב.החברה מקבלת ומתחייבת כי החבר ייהנה מהשירותים בכפוף לחוזה, למעט תקלות טכניות.
ג. המשתמש מסכים שלא לבצע הנדסה לאחור את השימוש באתר או לבצע כל פעולה אחרת כדי למצוא או להשיג את קוד המקור של האתר, אחרת ו-3. הוא מקבל מראש כי יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לבני אדם וכי יינקטו נגדו צעדים משפטיים ופליליים.
ד. המשתמש, בפעילותו בתוך האתר, בכל חלק באתר או בתקשורת שלו, נוגד את המוסר והנימוס הכללי, מנוגד לחוק, 3. היא מסכימה כי היא לא תיצור או תשתף תוכן המפר זכויות של אנשים, הוא מטעה, פוגע, מגונה, פורנוגרפי, מפר זכויות אישיות, מפר זכויות יוצרים או מעודד פעילויות לא חוקיות. אחרת, הוא/היא אחראי במלואו לנזק שעלול להתרחש, ובמקרה זה, רשויות 'האתר' עשויות להשעות או לסיים חשבונות מסוג זה ולשמור על הזכות לפתוח בהליכים משפטיים. מסיבה זו, היא שומרת לעצמה את הזכות לשתף מידע בנוגע לפעילויות או חשבונות משתמש אם תתבקש על ידי רשויות משפטיות.
ה.חברי האתר אחראים ליחסיהם זה עם זה או עם צדדים שלישיים.

2. זכויות קניין רוחני
2.1. כל זכויות הקניין הרוחני הרשומות או הלא רשומות כגון בעלות, שם עסק, סימן מסחר, פטנט, לוגו, עיצוב, מידע ושיטה הכלולים באתר זה שייכות למפעילת האתר ולחברת הבעלים או לאדם שצוין ונמצאות תחת הגנה של לאומי ובינלאומי. חוֹק. ביקור באתר זה או שימוש בשירותים באתר זה אינו מקנה זכויות כלשהן לזכויות קניין רוחני כאמור.
2.2. אין לשכפל, לפרסם, להעתיק, להציג ו/או להעביר את המידע באתר בכל דרך שהיא. לא ניתן להשתמש באתר כולו או בחלקו באתר אחר ללא רשות.

3. מידע סודי
3.1. החברה מעבירה מידע אישי שנמסר על ידי משתמשים דרך האתר לצד שלישי. הוא לא יגלה את זה לאנשים. מידע אישי זה; הוא מכיל כל מיני מידע אחר שנועד לזהות את המשתמש, כגון שם-שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, ויקרא בקצרה 'מידע סודי'.
3.2. המשתמש יכול להשתמש רק במבצעים, פרסומות, קמפיינים, מבצעים, הודעות וכו'. הוא מקבל ומצהיר כי הוא מסכים לכך שהחברה שבבעלותה האתר תשתף את אנשי הקשר שלו, סטטוס תיק העבודות והמידע הדמוגרפי שלו עם החברות הבנות או החברות הקבוצתיות שלהן היא קשורה, מוגבל לשימוש במסגרת הפעילות השיווקית. מידע אישי זה עשוי לשמש לקביעת פרופיל הלקוח בתוך החברה, להצעת מבצעים וקמפיינים המתאימים לפרופיל הלקוח ולביצוע מחקרים סטטיסטיים.
3.3. מידע סודי יכול להיחשף לרשויות רשמיות רק אם מידע זה יתבקש על ידי הרשויות הרשמיות בבוא העת ובמקרים בהם החשיפה לרשויות הרשמיות היא חובה בהתאם לחקיקה המחייבת בתוקף.

4. אין אחריות:
סעיף הסכם זה יהיה תקף במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. השירותים המוצעים על ידי החברה ניתנים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים" ובהתייחס לשירותים או לאפליקציה, כולל כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה, התאמה, התאמה להתאמה. הכלול בו). מפורשת או משתמעת אינה מהווה אחריות מכל סוג שהוא, חוקי או אחר.

5. רישום ואבטחה
על המשתמש לספק פרטי רישום מדויקים, מלאים ומעודכנים. אחרת, הסכם זה ייחשב כאילו הופר והחשבון עלול להיסגר מבלי ליידע את המשתמש המשתמש אחראי לסיסמה ואבטחת החשבון באתר ובאתרי צד שלישי. אחרת, החברה לא יכולה לשאת באחריות לאובדן נתונים, פרצות אבטחה או נזק לחומרה ולמכשירים שעלולים להתרחש.

6. כוח עליון
לא בשליטת הצדדים; הנובעות מהחוזה עקב סיבות כגון אסונות טבע, שריפה, פיצוצים, מלחמות אזרחים, מלחמות, פרעות, תנועות ציבוריות, הצהרת התגייסות, שביתות, נעילה ומגיפות, תקלות תשתיות ואינטרנט, הפסקות חשמל (להלן ביחד " כוח עליון"). אם ההתחייבויות לא יעמדו על ידי הצדדים, הצדדים אינם אחראים לכך. במהלך תקופה זו, הזכויות והחובות של הצדדים הנובעות מהסכם זה מושעות.

7. שלמות ההסכם והתחולה
אם אחד מתנאי הסכם זה יהפוך לפסול חלקי או מלא, יתר ההסכם ימשיך להיות תקף.

8. שינויים שיבוצעו בהסכם
החברה רשאית לשנות את השירותים המוצעים באתר ואת תנאי חוזה זה באופן חלקי או מלא בכל עת. השינויים יהיו תקפים ממועד הפרסום באתר. באחריות המשתמש לעקוב אחר השינויים. המשתמש נחשב כאילו קיבל שינויים אלו על ידי המשך ליהנות מהשירותים המוצעים.

9. הודעה
כל ההודעות שיישלחו לצדדים בנוגע להסכם זה יבוצעו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הידועה של החברה וכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידי המשתמש בטופס החברות. המשתמש מסכים כי הכתובת שצוינה בעת ההרשמה היא כתובת ההודעה התקפה, וכי במידה והיא תשתנה, יודיע על כך בכתב לצד השני תוך 5 ימים, אחרת ייחשבו הודעות לכתובת זו כתקפות.

10. הסכם ראיות
בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בנוגע לעסקאות הקשורות להסכם זה, יתקבלו כראיות פנקסי הצדדים, הרישומים והמסמכים, רישומי המחשב ורישומי הפקס של הצדדים בהתאם לתקנון סדר הדין האזרחי מס' 6100, וכן המשתמש מסכים שהוא לא יתנגד לרשומות אלו.

11. יישוב סכסוכים
קונטיקט, CT – ארצות הברית של אמריקה בתי המשפט ומשרדי האכיפה מורשים לפתור כל מחלוקת הנובעת מיישום או פרשנות של הסכם זה.